Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Konkurs

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie! 

 

 

Regulamin Konkursu ZdrowieJEMY

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Programu zdrowieJEMY, (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w pierwszej edycji konkursu ZdrowieJEMY.

 2. Organizatorem konkursu zdrowieJEMY jest Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, z siedzibą przy ul. Chemicznej 4, 22-100 Chełm, (zwany dalej „Organizatorem”), posiadająca numer NIP: 5630000464.

 3. W imieniu Organizatora konkurs prowadzi Agencja Paulina Mielniczuk - Stefańska Red Spot Hunter z siedzibą w Turce, (zwana dalej „Firmą”), ul. Konwaliowa 5/20, 20-258 Turka, posiadająca numer NIP: 9462281009.

 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie rodzin, przedstawiciele Organizatora Konkursu i innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

 3. Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

 4. Dane osobowe:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie, ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia, zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród.

  4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym dostarczenie nagród, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.

  5. Dane Uczestników Konkursu będą usuwane po zakończeniu Konkursu w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub po zakończeniu wzajemnych roszczeń.

  6. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

  7. W zakresie przetwarzania danych osobowych do celów przeprowadzonego Konkursu, Uczestnikom przysługują następujące prawa:  prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych;

  8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;

  9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 15.07.2019 roku do dnia 15.09.2019 roku (lub do wyczerpania zapasów produktu) dokona zakupu jogurtu prebiotycznego typu greckiego z inuliną, marki Bieluch.

 2. Aby otrzymać nagrodę należy kupić co najmniej 6 jogurtów prebiotycznych typu greckiego z inuliną, marki Bieluch, wyciąć z wieczek konkursowe “języczki” oraz w określonej ilości wysłać je na adres Firmy: Red Spot Hunter ul. Konwaliowa 5/20, 20-258 Turka, lub mailowo przesyłając zdjęcie języczków wraz z dowodami zakupu na adres konkurs@redspothunter.com. Weryfikacja i przyznanie nagród będzie prowadzone na podstawie numerów paragonów.

 3. Aby otrzymać nagrody, uczestnik jest zobowiązany wykonać czynności i spełnić warunki konkursowe opisane w regulaminie w § 4.

 4. Zgłoszenia niekompletne, nadesłane poza czasem trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu nie wezmą udziału w Konkursie.

 5. Uczestnik Konkursu winien zatrzymać dowód zakupy w okresie trwania konkursu.

 

§ 4. NAGRODY

 1. Początek Konkursu “ZdrowieJEMY” 15.07.2019, koniec 15.09.2019 roku lub do wyczerpania nagród.

 2. Uczestnik Konkursu otrzyma nagrodę, jeśli wyśle listownie odpowiednią liczbę “języczków”, wyciętych z wieczek jogurtu prebiotycznego typu greckiego z inuliną, marki Bieluch, na własny koszt.

 3. Uczestnik Konkursu wysyłając listownie odpowiednią liczbę “języczków”, zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska oraz pełnego adresu korespondencyjnego na który Organizator dostarczy nagrodę.

 4. Rozpatruje się listy według daty odbioru listu, nie według daty nadania.

 5. Wybór nagrody jest ostateczny i nie podlega zamianie na inną nagrodę (inaczej zwane “Pakietem”).

 6. Nagrodami są:

  1. Pakiet I – piłka plażowa + czyścik Duszek + wodoodporne etui na telefon

  2. Pakiet II – piłka plażowa + czyścik Duszek + wodoodporne etui na telefon + kijek do selfie

  3. Pakiet III – piłka plażowa + czyścik Duszek + wodoodporne etui na telefon + kijek do selfie + torba termiczna

 7. Aby wygrać nagrody należy wysłać na adres Firmy:

  1. Pakiet I - należy wysłać 6 języczków, wyciętych z wieczek jogurtu prebiotycznego typu greckiego z inuliną, marki Bieluch lub spełnić warunek opisany w p.2 § 3.

  2. Pakiet II należy wysłać 8 języczków, wyciętych z wieczek jogurtu prebiotycznego typu greckiego z inuliną, marki Bieluch lub spełnić warunek opisany w p.2 § 3.

  3. Pakiet III należy wysłać 12 języczków, wyciętych z wieczek jogurtu prebiotycznego typu greckiego z inuliną, marki Bieluch lub spełnić warunek opisany w p.2 § 3.

 8. Organizator prześle Uczestnikowi Konkursu nagrodę, w ciągu 15 dni roboczych, od daty wpłynięcia zgłoszenia.

 9. Jeśli opisane warunki nie zostaną spełnione, nagroda nie zostanie przyznana.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany terminu przesłania nagrody, z przyczyn niezależnych od organizatora.

 11. Organizatorzy mogą odmówić realizacji zamówienia w przypadku, jeśli opisane warunki nie zostaną spełnione, lub braku zastosowania się do regulaminu, nagrody nie zostaną przyznane.

 12. Wygląd i modele nagród rzeczowych mogą odbiegać od przedstawionych na materiałach promocyjnych i mogą ulec zmianie.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestników Konkursu o niespełnieniu przez nich warunków konkursu.

 14. Liczba nagród w konkursie ograniczona. O przyznaniu nagród decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje uczestnicy konkursu winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, czyli i nie później niż w terminie do 30.09.2019, po wskazanej dacie reklamacje nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacje można składać na adres firmy: Red Spot Hunter, ul. Konwaliowa 5/20, 20-258 Turka.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, skan paragonu.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych, od daty wpłynięcia reklamacji.

 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, lub smsem, wedle otrzymanych danych osobowych. Brak pełnych danych lub błędne dane uniemożliwiają kontakt Organizatorowi z Uczestnikiem Konkursu.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej http://smbieluch.pl/pl/konkurs lub w siedzibie Firmy.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego wykorzystania danych identyfikujących nagrodzonych oraz ich wizerunku do opublikowania w środkach masowego przekazu przede wszystkim na stronie www.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a w przypadku ich nieskuteczności przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.